Đóng

Nhà máy Thuỷ điện TTC Đa Khai

Nhà máy Thuỷ điện TTC Đa Khai

Công suất: 8,1MW

Đưa vào vận hành: 08/01/2010